પતંગ ઉડાડતા પ્રેમ થઇ ગયો | Comedian vipul | gujarati comedy

પતંગ ઉડાડતા પ્રેમ થઇ ગયો | Comedian vipul | gujarati comedy

Title name – પતંગ ઉડાડતા પ્રેમ થઇ ગયો | Comedian vipul | gujarati comedy

Artist name
Makvana Rashik
Rathod Raju
Hadani bhai
Khmani dinesh bhai
Malkiya megha Bhai
Hadani govind bhai
Bavliya sela bhai
Makvana vipul
Makvana jasuben
Rathod Jayesh
Rathod jugabhai
Makvana vipul
Makvana jashuben
Mamta maheta

director – Makvana Vipul

Story – Makvana Vipul

editing – Makvana chandu

Camera men – rathod Navaghn

Parsent by – comedian Vipul

(1) gujarati comedy
(2) comedy
(3) parang
(4) Comedian vipul
(5) gujarati comedy video
(6) ડોશી રીસાણી
(7)utarayan
(6)ઘોઘો ગાંડો
(8) પતંગ
(9) પતંગ મહોત્સવ
(10) ઉતરાયણ
(11) ઘોઘો

#Comedianvipul
#gujaraticomedy
#રાધા
#બાડીડોશી
#comedy
#ઉતરાયણ
#પતંગ
#કોમેડી
#kite
#પંતગ
#ગુજરાતીકોમેડી
#lovestory

અમારો પ્રયાસ કેવલ લોકોને મનોરંજન કરવાનો છે અને આ એક કાલ્પનિક પાત્રો સે જેને કોઈ જીવિત વ્યક્તિ સાથે લેવા દેવા નથી

Thanks for watching please subscribe my channel and like this video and share this video thanks for all

Funny and Joke