વાંદરા નો કંટાળો ભાગ 2 | Comedian vipul | gujarati comedy

વાંદરા નો કંટાળો ભાગ 2 | Comedian vipul | gujarati comedy

Title name – વાંદરા નો કંટાળો ભાગ 2 | Comedian vipul | gujarati comedy

Artist name
Makvana Vipul
Makvana Rashik
Khmani dinesh bhai
Malkiya Bhai
Rathod Raju
dabhi Mehul
Dabhi dinesh
Bavliya sela bhai
Rathod manesh
Rathod Jagdish
Makvana Ajay
Hadani bhai

director – Makvana Vipul

story – Makvana Vipul

editing – Makvana chandu

Camera men – rathod Navaghn

Parsent by – comedian Vipul

(1) gujarati comedy
(2) રાધા પડી પ્રેમમાં
(3) comedian Vipul
(4) રાધા
(5) વાાંદરા
(6) prem
(7) ગુજરાતી કોમેડી
(8) કોમેડી
(9) વાાંદરા ની ધમાલ
(10) વાાંદરા નો કંટાળો ભાગ 2

#gujaraticomedy
#બાડીડોશી
#comedianvipul
#gujarati
#વાાંદરા
#રાધાનીલવસ્ટોરી
#ગુજરાતી
#કોમેડી
#રાધા
#વાાંદરાનીધમાલ
#કંટાળો

અમારો પ્રયાસ કેવલ લોકોને મનોરંજન કરવાનો છે અને આ એક કાલ્પનિક પાત્રો સે જેને કોઈ જીવિત વ્યક્તિ સાથે લેવા દેવા નથી

Thanks for watching please subscribe my channel and like this video and share this video

Funny and Joke