ಇದೇನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರಿಗೆ | Mallu Jamkhandi Comedy | Uttarkarnataka

ಇದೇನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾರಿಗೆ | Mallu Jamkhandi Comedy | Uttarkarnataka

Artist
Mallu Jamkhandi
Shankar Ambiger
Anand Hunnur
Vishal Mirajkar
Pallavi Ballari

Electronic camera
Vishal Mirajkar
Santhosh Navi
Danesh

Script Direction Editing
Mallu Jamkhandi

Songs
Raviteja Baglkot
Fayaz kustagi

#mallujamkhandicomedy #uttarkarnataka #mallujamakandi

Funny and Joke