ಕಿಟಿಕಿಟಿ ಹೆಂಡ್ತಿ | Mallu Jamkhandi Comedy | Uttarkarnataka

ಕಿಟಿಕಿಟಿ ಹೆಂಡ್ತಿ | Mallu Jamkhandi Comedy | Uttarkarnataka

Musician
Mallu Jamkhandi
Anand Hunnur
Vishal Mirajkar
Preeti
Ravi

Camera
Vishal Mirajkar
Santhosh Navi
Shankar Ambiger

Manuscript Direction Editing
Mallu Jamkhandi

Music
Raviteja Baglkot

#mallujamkhandicomedy #uttarkarnataka #mallujamakandi

Funny and Joke