ಗಂಡಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜಗಳದಾಗ್ ಬಾಬಾ | Part 2 | Mallu Jamkhandi Comedy | Uttarkarnataka

ಗಂಡಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜಗಳದಾಗ್ ಬಾಬಾ | Part 2 | Mallu Jamkhandi Comedy | Uttarkarnataka

Artist
Mallu Jamkhandi
Manju Guledgudd
Anand Hunnur
Sonu Patil
Shankar Ambiger

Cam
Vishal Mirajkar
Santosh Navi

Scrift Direction Editing
Mallu Jamkhandi

Songs
Raviteja Bagalkot

#mallujamkhandicomedy #uttarkarnataka #mallujamakandi

Funny and Joke