ನಿಂದ ನಿನಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ninda ninaga tilidilla. #uttarakarnatakacomedy##kanteshbandiganicomedy# comedy

ನಿಂದ ನಿನಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ninda ninaga tilidilla. #uttarakarnatakacomedy##kanteshbandiganicomedy# comedy

FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING

Funny and Joke