ಹೆಬ್ಬದ್ ಹುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ | Part 4 | Mallu jamkhandi comedy | Uttarkarnataka

ಹೆಬ್ಬದ್ ಹುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ | Part 4 | Mallu jamkhandi comedy | Uttarkarnataka

Artist
Mallu jamkhandi
Shankar Ambiger
Anand Hunnur
Vishal Mirajkar
Bhumika

Camera
Vishal Mirajkar
Santhosh navi

Script & Direction
Mallu Jamkhandi

Music
Raviteja Bagalkot

#mallujamkhandicomedy #uttarkarnataka #mallujamakandi

Funny and Joke