ഇനി ഇമ്മാതിരി ചോദ്യം ആരോടും ചോദിച്ചു പോകരുത് | Riyas Salim | Comedy Stars | Meera anil

ഇനി ഇമ്മാതിരി ചോദ്യം ആരോടും ചോദിച്ചു പോകരുത് | Riyas Salim | Comedy Stars | Meera anil

#comedystars #asianet

Download and install kuku FM Now: https://kukufm.page.link/qBDwqGWW69PGnTMT7

Usage Coupon for 50% off: KHAIZ50

Funny and Joke