കടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം കടത്താൻ | Malayalam Comedy | Comedy Express

കടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം കടത്താൻ | Malayalam Comedy | Comedy Express

#kairalitv #kairalinews

Kairali TV
Subscribe to Kairali TV YouTube Channel right here https://bit.ly/2RzjUDM

Kairali News
Sign Up For Kairali News YouTube Channel below https://bit.ly/3cnqrcL

Kairali News Live
Subscribe to Kairali News YouTube Channel here http://tiny.cc/4cbwmz

* All rights booked by Malayalam Communications LTD. Making use of any kind of copyrighted job without the permission of the proprietor amounts to copyright infringement. offense of IPR will cause lawsuits

Funny and Joke