તપેલુ દેતા જાવ | Tapelu Deta Jav | Gagudiya ni Comedy | New Gujarati Comedy | @NAKLANK STUDIO 2021

તપેલુ દેતા જાવ | Tapelu Deta Jav | Gagudiya ni Comedy | New Gujarati Comedy | @NAKLANK STUDIO 2021

Title :- તપેલુ દેતા જાવ | Tapelu Deta Jav | Gagudiya ni Comedy

contact :-
jaydeep Sinh Jadeja :- 99044 43902
Solanki Karan :-99093 95938

Artist : Bholabhai,Ravina, Chetan bhai,Ashisbhai, Shital sumbal

Story Writer -Solanki Karan -Alpesh Dalvadi

producer :- jaydeep Sinh jadeja & solanki karan

Director by – Solanki Karan

Music lable – Naklank Studio

Editor – Kamlesh kanjariya,

camera Man – Hiten lakum, Kamlesh kanjariya ,

special Thanks -Alpesh Dalwadi, pradeep sinh jadeja

#Gagudiyo#Tapeludetajav#chokravalubayru#lulalangadadadiya#2વર્ષકરારનાઉપરબૈરુ#gagudiyanulafru#gujaraticomedy#Jugarcomedyvideo#Tihlo#gagudiyanavideo#Jugarico#75hajarnibaydi#75નુંબૈરૂ#bholabhaicomedy#ગગુડીયાનાવિડીયો#baydiaekbarbadi#Gagudiyokelavalo#gagudiyanigagli #ગુજરાતીકોમેડી

*×*×* ગગુડીયા વિડીયો 👇👇👇👇👇 જોવો *×*×*

👉 :- https://youtu.be/60grNOe73H4

👉:- https://youtu.be/KESFTJroNzw

👉 :- https://youtu.be/hIwsAsXsX8g

👉 :- https://youtu.be/78MyFxA5_OU

👉 :- https://youtu.be/-4yvUDBC17I

👉 :-https://youtu.be/gn-IKwsDKAI

👉 :-https://youtu.be/AKXsdJpGsZY

👉 :-https://youtu.be/QvEoWAXXUWc

Funny and Joke