બાબલે કર્યું દશામાનુ અપમાન | comedian vipul | gujarati comedy

બાબલે કર્યું દશામાનુ અપમાન | comedian vipul | gujarati comedy

Tittle name – બાબલે કર્યું દશામાનુ અપમાન | comedian vipul | gujarati comedy

Artist name
Makvana Vipul
Makvana Rashik
Malkiya megha Bhai
Khmani dinesh bhai
Rathod Raju
Hadani kusha bhai
Hadani govind bhai
Rathod jayesh
Rathod manesh
Rathod jagadish
Makvana vijay
Dabhi dinesh bhai
Makvana Raghu

director – Makvana Vipul

story – Makvana Vipul

editing – Makvana chandu

camaraman – rathod Navaghn

Parsent by – comedian Vipul

(1) gujarati comedy
(2) comedy
(3) comedian Vipul
(4) gujarati comedy video
(5) Gujarati
(6) doshi
(7) comedy video
(8) ગુજરાતી કોમેડી
(9) કોમેડી
(10) બાડી ડોશી
(11)બાબલે કર્યું દશામાનુ અપમાન
(12) દશામાં નું વ્રત

#gujaraticomedy
#comedy
#comedianvipul
#gujarati
#doshicomedy
#બાબલાઅનેરાધા
#ગુજરાતી
#કોમેડી
#બાડીડોશી
#બાબલો
#દશામાં નું અપમાન
#દશામાનુંવ્રત

અમારો પ્રયાસ કેવલ લોકોને મનોરંજન કરવાનો છે અને આ એક કાલ્પનિક પાત્રો સે જેને કોઈ જીવિત વ્યક્તિ સાથે લેવા દેવા નથી

Thanks for watching please subscribe my channel and like this video and share this video

My instagram id 👇

https://www.instagram.com/comedianvipul/

My my Facebook page link 👇
https://m.facebook.com/Comedian-vipul-103387842370594/

My Twitter account link 👇
https://twitter.com/comedian_vipul?t=SyzkX5llKkC2skSAw0-i2g&s=09

May second channel link 👇
https://youtube.com/channel/UCi_tZK9A5L2AK79ctWZzLUQ

My third channel link 👇
https://youtube.com/channel/UC45duZ0Qdes46IkR3VUMUmw

My 4th channel link👇
https://youtube.com/channel/UClBKU0p_B_j9JTyGazwLnWQ

Funny and Joke