સરપંચની ચૂંટણી ભાગ 5 | Comedian vipul | gujarati comedy

સરપંચની ચૂંટણી ભાગ 5 | Comedian vipul | gujarati comedy

Title name – સરપંચની ચૂંટણી ભાગ 5 | Comedian vipul | gujarati comedy

Artist name
Makvana vipul
Makvana Rashik
Rathod raju
Rathod jagadis
Hadani kusha bhai
Khmani dinesh bhai
Malkiya megha Bhai
Bavliya selabhai
Hadani kusha bhai
Makvana Raghu and
Makvana ajay
Rathod Jayesh
Malkiya Dhiru Bhai
Mammta maheta

director – Makvana Vipul

Story – Makvana vipul

Editing – Makvana chndubhai

Cameramen – Rathod Navaghn

(1) સરપંચની ચૂંટણી
(2)comedian vipul
(3)comedy
(4)sarapanch
(5) chutani
(6)full comedy Gujarati
(7) ગુજરાતી કોમેડી
(8) કોમેડી
(9) ચૂંટણી
(10) રાધા

#gujaraticomedy
#comedianvipul
#comedy
#gujaraticomedyvideo
#sarpanch
#gujaraticomedyvideo
#કોમેડી
#ચુટણી
#રાધા
#સગનો
#ઘોઘો

અમારો પ્રયાસ કેવલ લોકોને મનોરંજન કરવાનો છે અને આ એક કાલ્પનિક પાત્રો સે જેને કોઈ જીવિત વ્યક્તિ સાથે લેવા દેવા નથી

Thanks for watching please subscribe my channel and like this video thanks for all

Funny and Joke